Sulitest (logo)

 

Het Belgische Sulitest Expertencomité

Het Belgisch Expertencomité is aangesteld door de Stichting om een reeks van minstens 20 Sulitestvragen op te stellen die pijlen naar specifiek Belgische duurzaamheidsuitdagingen en –trends (bijvoorbeeld gerelateerd aan specifieke sociale, ecologische en economische realiteiten, regionale en lokale wetten en regelgeving of aan cultuur en gebruiken). Bij de samenstelling van het Expertencomité werd rekening gehouden met de grote diversiteit aan duurzaamheidsprocessen en –doelstellingen, wat zich vertaalt in een ruime waaier aan academische disciplines en uiteenlopende beroepsachtergronden in België. Als voorzitster van het Belgisch Sulitest Expertencomité en de Kerngroep is Nadine Gouzée verantwoordelijk voor zowel de interne werking als de externe vertegenwoordiging. Marjan Van de maele, programmaverantwoordelijke van HERA bij de Stichting, staat in voor het Secretariaat van het Comité.

Het gehele Belgische Expertencomité functioneert als klankbord met betrekking tot het voorbereidende werk dat geleverd wordt door een kleinere Kerngroep die in haar schoot opgericht wordt. Deze Kerngroep formuleert een eerste reeks Sulitestvragen en legt deze voor aan het volledige Expertencomité, dat gestaafde en op betrouwbare bronnen gefundeerde feedback levert, enerzijds vanuit inhoudelijk, wetenschappelijk, oogpunt, anderzijds vanuit praktische inzetbaarheid. De Kerngroep verwerkt die feedback bij het opstellen van de finale vragenlijst.

De leden van het Belgische Expertencomité, de Kerngroep uitgezonderd, zijn Robby Berloznik, Brent Bleys, Catherine Bouland, Paul-Marie Boulanger, Carlos Desmet, Guy Ethier, Marc Labie, Cathy Macharis, Deirdre Maes, Bernard Mazijn, Delphine Misonne, Lars Moratis, Leida Rijnhout, Coline Ruwet, Céline Tellier, Jean-Pascal Van Ypersele and Han Verschure. De Kerngroep telt zes experten, die ruime ervaring hebben op het gebied van Belgische durzaamheidsvraagstukken en op strikt vrijwillige en persoonlijke basis deelnemen: Filip Colson, Pieter Dresselaers, Nadine Gouzée (Voorzitster), Jean Hugé, Sybille Mertens en Natacha Zuinen.